top of page

Store Policy

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.      Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AMUNI Česká republika s.r.o., IČO: 05773717, se sídlem Vinohradská 1183/83, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „správce“).

2.      Kontaktní údaje správce jsou:

  • doručovací adresa: Vinohradská 1183/83, Vinohrady, 120 00 Praha 2
     

  • email: info@amunipraha.cz
     

  • telefon: 606 068 765

3.      Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.      Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal v souvislosti s plněním Vaší objednávky nebo zajišťováním Vaší rezervace.

 

2.      Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3.      Správce také může zpracovávat osobní údaje získané z jiných platforem (např. platforma pro provádění objednávek a rezervací).

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

◦       plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 

◦       oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

◦       Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.     Účelem zpracování osobních údajů je

◦       vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 

◦       provádění rezervací.

 

◦       zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.     Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1.     Správce uchovává osobní údaje

◦       po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a plnění našich závazků vyplývajících z těchto smluvních vztahů (po dobu trvání smluvního vztahu),

◦      po dobu nezbytnou pro ochranu našich právních nároků tedy pro aktivity v souvislosti s předcházením a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání (po dobu trvání promlčecí lhůty, která trvá maximálně 15 let, a dále na nejvýše jeden rok),

◦      po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.     Příjemci osobních údajů jsou osoby

◦       podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

◦       zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

◦       zajišťující marketingové služby.

2.     Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci. Je-li v souvislosti s některou ze služeb třetí strany předávání do třetích zemí mimo EHP spojeno, přijal správce dodatečná opatření pro zajištění souladu takového předávání s právními předpisy (např. uzavřel standardní smluvní doložky).

 

VI. Vaše práva

1.     Za podmínek stanovených v GDPR můžete uplatňovat následující práva:

◦       právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů.

◦       právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

◦       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý ze zákonných důvodů.

◦       právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

◦       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu.

◦       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

◦       právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

​Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

2.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

3.     Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na následující kontakty:

◦       e-mail: info@amunipraha.cz

◦       doručovací adresa: AMUNI Česká republika s.r.o., Vinohradská 1183/83, Vinohrady, 120 00 Praha 2

4.     Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.      Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.      Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména, že všechny počítače jsou zabezpečeny hesly a všechny údaje v listinné podobě jsou uloženy v uzamčených boxech.

3.      Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1.      Odesláním formuláře (např. objednávky z internetového objednávkového formuláře) potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.      Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19.10.2022.

..................................................................................

bottom of page